Banner
Na weti bi special status
how dem di finance Region
Region na weti
Na who go bi di big man for Region
weti bi Regional council